info@swmd.nl 010-591 8052

vacature: Voorzitter centrale Cliëntenraad

Titel Voorzitter centrale Cliëntenraad
Categorieën Vrijwilligerswerk
Locatie Regio
Vacature informatie

Wij zijn op zoek naar een nieuwe onafhankelijke voorzitter voor de Centrale Cliëntenraad van Pieter van Foreest. De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad onderhoudt contact met de Cliëntenraad Intramuraal en de Cliëntenraad Thuis, de directie en Raad van Bestuur.

Wij vragen

Algemeen profiel Centrale Cliëntenraad (CCR)

1. De CCR streeft naar een zodanige samenstelling dat:
– De CCR in redelijkheid representatief geacht kan worden voor de cliëntenraden van Pieter van Foreest
– De CCR als collectief in staat is tot de behartiging van de belangen van de cliënten van PvF
– Er voldoende kennis aanwezig is op beleidsmatig en strategisch niveau
– Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is.

2. Ieder lid van de CCR voldoet bij voorkeur aan de volgende aspecten:
– Is in staat inhoudelijke/strategische beleidsnotities te lezen en zich een mening te kunnen vormen vanuit cliëntperspectief.
– Kan zich complexe dossiers snel eigen maken.
– Is bekend met ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
– Kan onderscheid maken kunnen tussen hoofd- en bijzaken, cliëntenbelang en organisatiebelang.
– Is innovatief en flexibel, kan omgaan met vertrouwelijke informatie.
– Is een teamplayer en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
– Is woonachtig in het werkgebied van Pieter van Foreest; en heeft vervoersmogelijkheden om zich te verplaatsen in de regio.
– Is voldoende beschikbaar voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen; de gemiddelde tijdsinvestering voor vergaderingen, het lezen van stukken, contacten met achterban is ongeveer 2 tot 4 uur per week.
– Bewaart een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
– Is bereid bijscholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en op het gebied van cliëntenrechten.
– Is proactief en digitaal vaardig.
– Specifieke kennis aangaande zorggerelateerde domeinen t.b.v. commissies CCR is een pré.

3. Van de leden van de CCR wordt verwacht dat zij:
– De visie van PvF onderschrijven en zich kunnen vinden in de visie op medezeggenschap.
– Zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Pieter van Foreest in het bijzonder.
– Kunnen werken in teamverband: ruimte geven en nemen; open staan voor inbreng van anderen: flexibiliteit naast ruggengraat.
– De verbinding en goede relatie met hun achterban – de lokale raden en CRT – onderhouden.
– Vaardig zijn om meningsverschillen en een lastig gesprek niet uit de weg te gaan. Met behoud van constructieve relaties.

4. Zittingsduur
– De voorzitter en leden van de centrale cliëntenraad worden benoemd voor de periode van drie jaar. Evaluatie vindt plaats na een jaar.
– De zittingsperiode kan eenmalig verlengd worden.

Aanvullende wensen voor de voorzitter van de centrale Cliëntenraad

Wij zijn op zoek naar een kandidaat met de volgende achtergrond:
– Kennis en ervaring in de ouderenzorg,
– Heeft het vermogen om op strategisch niveau mee te denken en heeft een visie op de onderwerpen die vanuit cliëntenperspectief van belang zijn.
– Is ervaren in de rol van voorzitter.
– Heeft ervaring met het effectief behartigen van cliëntenbelangen.
– Ervaring met het inrichten van moderne vormen van medezeggenschap is een pré: de voorzitter is in staat om verdere invulling te geven aan de implementatie van de vernieuwde visie op medezeggenschap.

Profiel van de kandidaat:
– Is levenswijs en enthousiast; heeft compassie en is integer
– Beschikt over een fundamenteel democratische grondhouding
– Is sociaal betrokken en geïnteresseerd in de problematiek van de doelgroep.
– Kan goed verbinden en processen soepel laten verlopen, geeft ruimte aan het team, daagt uit en inspireert, kan goed luisteren, is stressbestendig, analytisch sterk en tevens besluitvaardig.
– Beschikt over een stijl van voorzitten die gekenmerkt is door een goede regie, structuur en collegialiteit.
– Beschikt over het vermogen om de leden te stimuleren tot een bijdrage.
– Heeft aandacht voor de toekomst van de zorg zowel ten aanzien van kwaliteit als nieuwe ontwikkelingen en innovatie
– Is communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling; hanteert de taal van cliënten en bewoners in woord en geschrift.
– Heeft voldoende tijd beschikbaar: minimaal vier uur gemiddeld per week, met piekmomenten en meer uren in het eerste jaar.
– Heeft de intentie om minimaal één termijn van drie jaar te vervullen
– Heeft een verankering (door wonen, werk of anderszins) in het werkgebied van Pieter van Foreest

Wij bieden

Centrale Cliëntenraad Pieter van Foreest
De Centrale Cliëntenraad heeft in het algemeen tot taak het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten binnen Pieter van Foreest, met inachtneming van de doelstellingen en het organisatiebelang van Pieter van Foreest, om vanuit het cliëntperspectief een bijdrage te leveren aan goede zorg- en dienstverlening.

Dit omvat onder meer:
• Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur ten aanzien van al die (beleids-)aangelegenheden die direct de zorg van cliënten binnen Pieter van Foreest als geheel aangaan, overeenkomstig de WMCZ
• Het signaleren van knelpunten in de uitvoering van beleid
• Het signaleren van behoeften van cliënten
• De Centrale Cliëntenraad streeft ernaar dat binnen de organisatie de samenspraak optimaal op gang komt op allerlei niveaus.

De Centrale Cliëntenraad voert overleg met de Raad van Bestuur. De Centrale Cliëntenraad tracht zijn doel te bereiken en zijn taken te vervullen door een goede voeling te houden met alle cliëntenraden, binnen Pieter van Foreest. De Centrale Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad onderhoudt contact met de Cliëntenraad Intramuraal en de Cliëntenraad Thuis, de directie en Raad van Bestuur.

Honorering
• De voorzitter van centrale cliëntenraad ontvangt maximaal een vrijwilligersvergoeding van €1500,- per jaar.
• Het volgen van een voorzitterstraining behoort desgewenst tot de mogelijkheden.

Procedure
• Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan de ondersteuner van de CCR mevr. Toke Somers; t.somers@pietervanforeest.nl. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen (dinsdag tot / met donderdag) met Toke op 015 515 5320.
• U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.
• Het overleggen van een actuele VOG behoort tot de procedure.

Planning
Reageren kan tot en met 28 oktober 2018. De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de CCR en de ambtelijk ondersteuner; belangstellenden dienen rekening te houden met twee gespreksrondes:

Solliciteer Nu
Terug naar de vacature lijst