Tools

In Midden-Delfland zetten inwoners zich vrijwillig in, voor ruim 160 organisaties en instellingen. Vrijwilligers runnen grote organisaties en kleinere verbanden of starten een nieuw initiatief.

Samen zijn we sterker!

Misschien heb je een vraag of wil je advies?
Wil je aandacht vragen voor een onderwerp?
Zou je graag je kennis & ervaring willen delen?

Neem dan contact op met Judith van Beek, dan praten we erover door.

Ook adviseurs van de Sesamacademie (oud-managers) helpen je vanuit hun kennis en ervaring in het vrijwilligersveld graag verder. Op aanvraag vergoedt Fonds 1818 de (on)kosten hiervan, in onze regio.

Veilig werken

Geen BHV verplichting, overige regelgeving

Organisaties die grote evenementen organiseren met veel bezoekers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers. Bij ongevallen en calamiteiten moet er handelend opgetreden worden. Organisaties moeten in dit soort situaties zorgen voor voldoende bekwame mensen. Dit zal de gemeente in de vergunningverlening vragen.

De verplichting tot het opleiden van BHV’ers in de Arbowet geldt voor alle bedrijven in Nederland, dus overal waar sprake is van een werkgever-werknemer relatie (meer dan 40 uur per week).

Zorg voor veiligheid

Organisaties mét een betaalde medewerker moeten wel een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) en een BHV’er of preventiemedewerker aanstellen. Bij minder dan 40 uur betaalde krachten in dienst mag de RI&E door de organisatie zelf uitgevoerd worden.

Organisaties zónder betaalde medewerkers hoeven geen BHV’er of preventiemedewerker aan te stellen. Ook is een RI&E niet verplicht voor vrijwilligers. Daarnaast geldt wel altijd een zorgplicht, wat inhoudt dat ook vrijwilligersorganisaties zich moeten inspannen om de veiligheid van alle aanwezigen zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Concreet kan dat betekenen de beschikbaarheid van voldoende vluchtwegen, brandblusmiddelen en verbandmaterialen. De aanwezigheid van iemand met voldoende vaardigheden om met deze middelen om te gaan is raadzaam, maar niet verplicht. (Bron: NIBHV  2011)

Lees meer over Arbo en vrijwilligerswerk
Voor jonge vrijwilligers gelden passende regels
Trainingen over ‘veilig werken in de natuur’ vind je hier

Klik hier voor meer informatie over Veilig werken in het groen

Fondsenwerven

Fondsen beheren geld. Met het rendement van dit vermogen willen ze maatschappelijke doelen steunen. Elk fonds heeft zijn eigen doelstelling, werkgebied en voorwaarden. Op internet kun je honderden fondsen vinden. Op de website van een fonds vind je een formulier om een aanvraag in te kunnen doen. Bij het servicepunt kun je lenen: Fondsenboek, de fondsendisk (700 fondsen) en het Handboek voor Fondsenwerven.

Bij het werven van fondsen zijn een aantal zaken belangrijk:

Vraag meerdere fondsen aan en toon dat in je aanvraag

Maak een projectplan en een dekkingsplan

Laat eigen inzet zien (rommelmarkt, statiegeldflessenactie, sponsorloop e.d.)

Hou rekening met de werkwijze van een fonds. Het ene fonds beoordeelt aanvragen 6-wekelijks, het andere fonds twee keer per jaar.

Maak contact met een fonds ‘warm’: bedank hen en nodig hen uit

Benut ook andere manieren om aan geld te komen:

 • Benader serviceclubs
 • Vraag bedrijven te sponsoren
 • Organiseer een Duckrace of andere publieksactie
 • Organiseer een bingo of loterij
 • Subsidie aanvragen
 • Informeer bij een bedrijfsfonds

Zoek eens op websites van vergelijkbare organisaties naar fondsvermeldingen.

Regionale / lokale  fondsen
Fonds 1818
www.fonds1818.nl

Stichting Loswal De Bonnen
www.loswaldebonnen.nl

Groenfonds Midden-Delfland
www.groenfondsmiddendelfland.nl

Omgevingsfonds Midden-Delfland
www.recreatiegebied-midden-delfland.nl

RDO Balije van Utrecht
www.rdo.nl

Groene Hart Kunstprijs
www.groenehartkunst.nl
www.voordekunst.nl (crowdfunding)

Landelijke fondsen
www.cultuurfonds.nl
www.vsbfonds.nl
www.oranjefonds.nl
www.jantjebeton.nl
www.ouderenfonds.nl
Premieplan (ouderen)

Regionale bedrijfsfondsen
Greenport people

Dutch Flower Groep

Coöperatiefonds Rabobank
Rabobank Westland (Maasland)
Rabobank Zuid-Holland Midden (Schipluiden/Den Hoorn)

Jonge zorgers

Tien tot twintig procent van de jeugd groeit op in een gezin waar een ouder, broer of zus een chronisch ziekte, handicap, psychische aandoening of verslaving heeft. De jeugd van deze kinderen en jongeren kan hierdoor minder zorgeloos zijn. Het kan hen zeker meer zelfstandig en zelfredzaam maken maar het is vaak ook zwaar. Het blijkt dat z.g. ‘jonge mantelzorgers’ het risico lopen dat hun ontwikkeling emotioneel, psychisch en sociaal gebied minder goed gaat. Daardoor kunnen zij in hun latere leven vast lopen.

Vind je het als vereniging belangrijk zorg en aandacht te hebben voor elkaar? Jullie kunnen iets doen voor deze kinderen en jongeren:

 • Positieve aandacht geven: een knipoog of schouderklopje zodat zij zich gezien voelen
 • Een luisterend oor bieden.
 • Erkenning bieden door te benoemen wat er aan de hand zou kunnen zijn.
 • Een jongere laten voelen dat hij/zij bij u terecht kan, is soms alles wat nodig is.
 • Wees alert op signalen van (over)belasting.

Vaak gaat er veel aandacht naar het zieke familielid, jonge mantelzorgers kunnen zelf aandacht te kort komen. Ze laten zich niet zo zien, maken zich soms onzichtbaar omdat ze gewend zijn dat de aandacht voor de ander bestemd is. Ze uitten hun eigen zorgen en klachten vaak niet om hun ouders te ontzien of schamen zich voor de thuissituatie.MaSspelletje-met-senioren

Heb je het idee dat een kind of het gezin meer ondersteuning nodig heeft of heb je vragen? Susanne Janssen van Mantelzorg Midden-Delfland denkt met je mee en helpt je graag verder.
Tel. 06 1037 9080 / s.janssen@swmd.nl

Veilig klimaat

Een vereniging, stichting of instelling wil graag dat minderjarigen en kwetsbare mensen bij hen in veilige handen zijn. Seksueel grensoverschrijdend gedrag wil je liefst voorkomen. Maar helaas komt het overal voor, dus ook in het vrijwilligerswerk. Het is geen onderwerp dat snel bovenaan de agenda staat. Voorkomen is beter dan genezen, dus maak er wel een punt van.

Praktische informatie en downloads vind je op de website
Maak werk van het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor je vrijwilligers, gratis.

Dvd lenen
Bij het servicepunt kun je een dvd met instructieboekje lenen met filmpjes van situaties die dit onderwerp dichtbij brengen. Deze dvd kun je gebruiken om een bespreking op gang te brengen tussen vrijwilligers/bestuurders over preventie van seksueel misbruik bij júllie organisatie.

Ook bij Veilig thuis Haaglanden kun je terecht met vragen over dit onderwerp.

Vertrouwenspersoon

Soms kun je je als vrijwilliger zorgen maken. Bijvoorbeeld als een van de kinderen waar je les aan geeft vaak kapotte kleding draagt en er niet verzorgd uit ziet, met honger naar de club komt, zich ineens anders gedraagt, vaak zonder duidelijke reden te laat komt, agressief is naar clubgenoten, verwondingen of oude littekens heeft, bang is voor lichamelijk contact, niet graag naar huis gaat enz. Zijn/haar ouders maken geen contact met de leiding.

Het is belangrijk dat je als vrijwilliger met een niet-pluis-gevoel naar een vertrouwenspersoon/aandachtfunctionaris van je vereniging toe kunt gaan en je zorg kunt uiten.

Voor overleg en advies kun je contact opnemen met het Maatschappelijk Team van Midden-Delfland via tel. 015 3804111 of email: maatschappelijkteam@middendelfland.nl

Ongerust? Bel dan met Veilig thuis Haaglanden (Advies-meldpunt Kindermishandeling)
Telefoon: 0900 2000

Meer informatie vind je hier

Sesamacademie

De Sesamacademie versterkt je organisatie en begeleidt een proces. Bij Sesamacademie ‘werken’ oud-managers uit het bedrijfsleven, die zich – na een opleiding – nu vrijwillig inzetten voor het vrijwilligersveld. Je kunt jullie vraag aan hen voorleggen. In een eerste gesprek op jullie locatie bespreek je wat de adviseur zou kunnen betekenen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: de wens om te groeien, vinden van bestuursleden, financiële vraagstukken.

De contactpersoon voor onze regio vind je hier

Op aanvraag vergoedt Fonds1818 in onze regio de onkosten van de adviseur.

Vrijwilligersbeleid
Een organisatie die met vrijwilligers werkt, heeft een duidelijke visie op vrijwilligerswerk. Wat is het doel van de organisatie? Hoe kan de vrijwilliger bijdragen aan het realiseren van dit doel? Waar wil men vrijwilligers inzetten en voor welke taken precies ? Hoe kan zowel de organisatie als de vrijwilliger profijt hebben van het vrijwilligerswerk?

Vrijwilligersbeleid bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

 • Wie stuurt de vrijwilligers aan en hoe gebeurt dat?
 •  Op welke plekken in de organisatie zet u vrijwilligers in en waar worden ze geworven?
 • Welke taken en verantwoordelijkheden hebben vrijwilligers?
 •  Wat biedt de organisatie op het gebied van beloning en waardering?
 •  Welke onkosten kunnen vrijwilligers vergoed krijgen?
 • Hoe is de begeleiding van de vrijwilligers georganiseerd?
 • Welke voorzieningen zijn er voor vrijwilligers? (scholing, werkplek, kleding, korting)

Als je meer wilt weten over strategie en beleid, raadpleeg dan de website Vrijwilligerswerk.nl

Vrijwilligersovereenkomst

Vrijwilligersovereenkomst
Hier vind je een Model-vrijwilligersovereenkomst die je voor je eigen organisatie kunt aanpassen.

Verder kun je op de website Vrijwilligerswerk.nl alles vinden wat van belang is voor vrijwilligerswerk.